طعنه‌های تند روحانی به خامنه‌ای و رئیسی در نخستین نشست خبری پس از پیروزی

حسن

Get Funny & Weird StoriesFollow Snoik on Facebook
+